Oferta


Biuro rachunkowe VatPit specjalizuje się w obsłudze rachunkowej małych i średnich firm. Działa na podstawie zezwolenia Ministra Finansów (odesłanie certyfikat) jak również posiada ubezpieczenie OC wymagane przez obowiązujące przepisy prawne. Zakres świadczonych przez biuro usług obejmuje:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,

- prowadzenie karty podatkowej,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych,

- obsługa kadr firmy,

- obsługa płac firmy,

- przekształcenie książki przychodów i rozchodów na pełne księgi,

- pomoc w otwarciu działalności gospodarczej,

- kontrola oraz weryfikacja istniejącego stanu księgowego,

- rozliczenia roczne podatku PIT, CIT

- pomoc w zamykaniu, likwidowaniu działalności gospodarczej,

- wyprowadzanie zaległości

 


PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

- opracowanie polityki oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych z godnie z ustawą
  o rachunkowości,

- opracowanie zakładowego planu kont z godnie z rodzajem prowadzonej działalności
  oraz oczekiwaniami klienta,

- prowadzenie księgi rachunkowej wraz z ewidencjami analitycznymi,

- sporządzanie rachunku wyników wg metody porównawczej lub kalkulacyjnej,

- sporządzanie bilansu wraz z informacją dodatkową do bilansu,

- sporządzanie sprawozdania zmian w kapitale własnym,

- sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych,

- analiza wskaźników rentowności, płynności, obrotowości,

- prowadzenie rozrachunków należności i zobowiązań,

- prowadzenie ewidencji VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- sporządzanie deklaracji podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego,

- sporządzanie deklaracji PFRON.

 

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jedną z dwóch metod (kasową lub memoriałową),

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- rozliczanie ryczałtu samochodowego,

- prowadzeni rejestrów VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego.

 

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCYJNEGO

- prowadzenie ewidencji przychód z podziałem na poszczególne stawki,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- prowadzenie rejestrów VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego.

 

PROWADZENIE KARTY PODATKOWEJ

- sporządzanie deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego.

 

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH

- sporządzanie sprawozdań statystycznych z dziedziny rachunkowo – księgowej,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych z dziedziny zatrudnienia,

- sporządzanie meldunków wg rodzajów działalności.

 

OBSŁUGA KADR FIRMY

- formalności związane z przyjęciem pracownika,

- sporządzanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o działo,

- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu,

- formalności związane ze zwolnieniem pracownika.

 

OBSŁUGA PŁAC FIRMY

- sporządzanie listy płac,

- wyliczanie urlopów, chorobowego, ekwiwalentów,

- sporządzanie deklaracji  ZUS ,

- tworzenie deklaracji RMUA dla pracowników,

- rozliczenie podatku dochodowego pobieranego od wypłaconych wynagrodzeń,

- sporządzanie zeznania rocznego rozliczenia z podatku dochodowego pracowników

- sporządzanie deklaracji rocznych rozliczenia podatkowego pracowników,

- prowadzenie kartotek podatkowych i wynagrodzeń pracowników,

- sporządzanie umów zleceń oraz umów o dzieło.

 

PRZEKSZTAŁCENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA PEŁNE KSIĘGI

- sporządzanie przekształcenia dla firm dokonujących dobrowolnego wyboru zmiany
  ewidencji podatkowej z  KPiR na pełne księgi,

- sporządzanie przekształcenia dla firm przekraczających wysokość obrotu wynikającego
  z przepisów prawnych i będących w obowiązku zmiany ewidencji z KPiR na pełne księgi,

- sporządzanie przekształcenia dla firm starających o dotację gdzie warunkiem złożenia
  poprawnego wniosku jest sporządzenia rachunku wyników oraz bilansu

POMOC W OTWARCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- dobór odpowiednich form opodatkowania,

- pomoc w wypełnianiu wniosków zgłoszeniowych działalności gospodarczej.

 

KONTROLA ORAZ WERYFIKACJA ISTNIEJĄCEGO STANU KSIĘGOWEGO

- sprawdzanie poprawności zgłaszanych podstaw do podatku dochodowego,

- sprawdzanie poprawności zgłaszanych podstaw do podatku VAT,

- sprawdzanie poprawności rozliczeń z ZUS.

 

Niektóre kategorie nie są opisywane po rozwinięciu, gdyż tytuł wskazuje na charakter świadczonej usługi.